Disclaimer

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 • 1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere(rechts-)betrekking tussen Jumba B.V. en het door haar geëxploiteerde jumba.nl enerzijds (hierna: "Jumba") en de Klant anderzijds. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
 • 1.2 Onder "Klant" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere(rechts-)persoon die met Jumba een overeenkomst sluit of wenst te sluiten. Onder "overeenkomst" wordt tevens begrepen iedere(rechts-)handeling ter voorbereiding of uitvoering daarvan. Onder "Product" vallen alle producten, diensten en werkzaamheden die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.
 • 1.3 Toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 1.4 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds beslissend en prevaleert bij botsing boven alle vertalingen daarvan.

Artikel 2 Overeenkomsten

 • 2.1 Alle aanbiedingen van Jumba zijn vrijblijvend. Voorts zijn alle aanbiedingen herroepelijk, ongeacht of deze een termijn voor aanvaarding inhouden.
 • 2.2 Een Overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging doorJumbaa dan wel zodra Jumba een begin heeft gemaakt met uitvoering.
 • 2.3 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, komen Klant enJumba uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van aanbod en aanvaarding. Ten aanzien van de vraag of een Overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de elektronische bestanden vanJumba beslissend.
 • 2.4 Jumba heeft te allen tijde het recht een opdracht te weigeren, zonder tot enige (schade-)vergoeding gehouden te zijn.
 • 2.5 Een Overeenkomst die een abonnement inhoudt ("Duurovereenkomst") wordt door de Klant met Jumba aangegaan voor de duur van 1 jaar, met een stilzwijgende verlenging voor telkens 1 jaar, tenzij de Klant uiterlijk 3 maanden voor het eindigen van de (verlengde) duur schriftelijk bij aangetekend schrijven heeft opgezegd.

Artikel 3 Uitvoering

 • 3.1 Jumba spant zich in om de Producten met de nodige zorg te verzamelen, correct weer te geven en actueel te houden.
 • 3.2 (Af-)levering aan de Klant vindt pas plaats nadat betaling van de opgegeven kosten heeft plaatsgevonden op de door Jumba aangegeven wijze.
 • 3.3 De door Jumba opgegeven (af-)leveringstermijn is niet fataal. Het enkele verstrijken van de (af-)leveringstermijn levert geen verzuim op. Jumba zal de (af-)leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. Overschrijding van de (af-)leveringstermijn levert de Klant geen recht op (schade-)vergoeding op. Jumba zal, bij overschrijding van de (af-)leveringstermijn, zo mogelijk overleg plegen met de Klant.
 • 3.4. (Af-)levering vindt, afhankelijk van de aard van het Product en de beschikbaarheid bij Jumba, plaats op de door de Klant opgegeven wijze, te weten via sms, fax, post, e-mail, het digitaal tonen van het Product op het beeldscherm van Klant dan wel fysiek, aan het door Klant opgegeven adres.
 • 3.5 Jumba garandeert op geen enkele manier dat de door haar verzamelde en ter beschikking gestelde Producten vrij zijn van elementen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, computervirussen, die storingen van welke aard dan ook kunnen veroorzaken.
 • 3.6 Jumba BV (Jumba) baseert zich bij het uitbrengen van een rapportage op informatie uit voor ieder toegankelijke openbare bronnen. Waardebepalingen zijn indicatief, immers de waarde van een opstal of onroerende zaak hangt niet alleen af van de ouderdom maar is ook afhankelijk van staat van onderhoud, interieur en exterieur. Jumba garandeert op geen enkele wijze de waarde van een opstal of onroerende zaak. De uiteindelijke waarde van uw opstal of onroerende zaak zal afhangen van verschillende factoren zoals vraag en aanbod van bepaalde opstallen of onroerende zaken. Jumba adviseert u dan ook uitdrukkelijk om bij voorgenomen koop of verkoop ook de diensten van een makelaar in te schakelen. Een waardebepaling uitgebracht door tussenkomst van de website van Jumba is uitdrukkelijk geen aanbod door Jumba. Het is niet mogelijk om een conform door u opgegeven specificaties opgesteld en uitgebracht waardebepalingsrapport retour te sturen naar Jumba. Jumba zal dergelijke kosten niet restitueren. Jumba behoudt zich het recht voor om zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar haar website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de website dan de hoofdpagina (deep links) en links waarvan de internetgebruikers de website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).

Artikel 4 Acceptatie

 • 4.1 Het Product geldt bij (af-)levering als aanvaard door de Klant, tenzij de Klant binnen 8 dagen na (af-)levering schriftelijk en onder opgave van redenen aan Jumba melding heeft gedaan van enig gebrek.
 • 4.2 Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Jumba genoegzaam is aangetoond dat het Product niet geschikt is voor het gebruik waarvoor het is bestemd, zal Jumba de keuze hebben hetzij het ontbrekende af te leveren zodanig dat het Product alsnog geschikt is voor het beoogde gebruik, hetzij het niet-deugdelijk gebleken Product kosteloos nieuw te leveren, danwel een korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan ëën van de genoemde prestaties zal Jumba terzake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere (schade-)vergoeding zijn gehouden.

Artikel 5 (Abonnements-)prijzen en tarieven

 • 5.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen en tarieven in EURO's en inclusief BTW.
 • 5.2 Jumba is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen met dien verstande dat reeds overeengekomen prijzen slechts gewijzigd kunnen worden indien de kostprijsbepalende factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd sinds het sluiten van de overeenkomst en vóór aflevering zijn gewijzigd.

Artikel 6 Betaling

 • 6.1 Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden voordat (af-)levering plaatsvindt, op de door Jumba aangegeven wijze.
 • 6.2 Jumba is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de Klant zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen wordt voldaan. De zekerheid wordt gesteld op de door Jumba bepaalde wijze.
 • 6.3 Abonnementsprijzen dienen maandelijks, bij vooruitbetaling te worden voldaan, middels een automatische incasso, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 6.4 Reclameren omtrent de facturering dient schriftelijk te geschieden, binnen 8 dagen na factuurdatum. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 • 6.5 Betaling strekt allereerst in mindering op de verschuldigde gerechtelijke kosten, de buitengerechtelijke incassokosten, de verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom op de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Klant.
 • 6.6 Indien volledige betaling niet tijdig geschiedt, is de Klant van rechtswege in verzuim en een rente ad 10% per jaar verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de wettelijke rente meer bedraagt dan 10% is Klant de wettelijke rente verschuldigd respectievelijk de wettelijke handelsrente, dit laatste indien de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • 6.7 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,-. In geval de Klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bedragen de buitengerechtelijke kosten, in afwijking van het in de vorige volzin bepaalde:
  • - 15% van de hoofdsom over de eerste EUR 2.500,--, met een minimum van EUR 40,--
  • - 10% van de hoofdsom over de volgende EUR 2.500,--
  • - 5% van de hoofdsom over de volgende EUR 5.000,--
  • - 1% van de hoofdsom over de volgende EUR 190.000,--
  • - 0,5% over het meerdere van de hoofdsom, waarbij het maximum aan buitengerechtelijke kosten EUR 6.675,-- bedraagt.

Artikel 7 Gebruik

 • 7.1 Jumba verleent aan de Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het geleverde Product ("Gebruiksrecht"). Het Gebruiksrecht wordt verleend onder de voorwaarde dat Klant de overeengekomen tarieven en prijzen tijdig en volledig betaalt.
 • 7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 mag de Klant het Product, naast de overeengekomen gebruikswijze, uitsluitend verveelvoudigen voor gebruik binnen de eigen applicatie en ten behoeve van back-up en beveiligingsdoeleinden.
 • 7.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jumba is Klant niet gerechtigd het Product en/of kopieën daarvan aan derden over te dragen, door- of mee te leveren of op andere wijze ter beschikking te stellen, op straffe van volledige schadevergoeding.
 • 7.4 Producten mogen niet onrechtmatig bewerkt of verwerkt worden. Onrechtmatig is in ieder geval het gebruik of het bewerken van Producten in strijd met de op enige moment geldende wettelijke bepalingen ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door Jumba verstrekte (persoons-)gegevens mogen door Klant niet worden gebruikt voor direct-marketing. Onder direct-marketing wordt in elk geval begrepen direct-mail en telemarketing. In geval van inbreuk op het in dit lid overeengekomene is Klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor verrekening vatbare geldboete verschuldigd van € 10.000,-- per inbreuk makende gebeurtenis, onverminderd de overige rechten van Jumba op grond van de wet.
 • 7.5 De Klant is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jumba, niet gerechtigd zich voor te doen als intermediair van Jumba, dan wel de schijn te wekken dat hij voor of namens Jumba handelt.
 • 7.6 De Klant vrijwaart Jumba tegen alle aanspraken, schade en/of vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik of de werking van de geleverde Producten. Indien Jumba desalniettemin mocht worden aangesproken, is het bepaalde in artikel 9 (aansprakelijkheid) onverminderd van toepassing.
 • 7.7 Jumba is gerechtigd het Gebruiksrecht van de Klant met betrekking tot een geleverd Product met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Klant handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, zonder dat Jumba voor eventuele schade aan de zijde van Klant aansprakelijk is. Intrekking van het Gebruiksrecht geschiedt schriftelijk, met redenen omkleed.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

 • 8.1 Het is de Klant strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jumba de Producten te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren en/of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen en/of enig recht daarop te verlenen aan derden.
 • 8.2 Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder het Auteursrecht en het Databankenrecht, met betrekking tot de Producten berusten bij Jumba. Vermeldingen van de intellectuele eigendomsrechten en van de naam van Jumba en/of eventuele andere rechthebbenden mogen niet worden gewijzigd of verwijderd, behoudens het bepaalde in het zevende lid van dit artikel. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jumba is het de Klant niet toegestaan de Producten volledig, in ongewijzigde of onbewerkte vorm, openbaar te maken of te verveelvoudigen of geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging via internet.
 • 8.3 Indien de Klant Producten onder zich heeft, waarop rechten van Jumba rusten, is de Klant verplicht Jumba zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen indien derden enig recht op deze Producten willen vestigen of doen gelden, een en ander op straffe van volledige schadevergoeding.
 • 8.4 Jumba vrijwaart de Klant tegen aanspraken van derden ter zake van gestelde inbreuk op enig eigendomsrecht, waaronder begrepen intellectuele eigendom, mits de Klant Jumba onverwijld op de hoogte stelt van enige aanspraak ter zake, en zich verder van welke actie dan ook jegens die derde onthoudt. De vrijwaring is niet van toepassing indien de gestelde inbreuk is ontstaan door een door Klant aangebrachte wijziging of toevoeging.
 • 8.5 Indien Jumba van mening is dat sprake is van enige inbreuk als bedoeld in het vierde lid, heeft Jumba het recht om het Product zodanig te wijzigen dat van inbreuk geen sprake meer is, danwel, indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is het Product terug te nemen onder vergoeding van de kosten tot ten hoogste het bedrag dat de Klant voor het betreffende Product heeft betaald. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten.
 • 8.6 Een activiteit als bedoeld in het tweede lid is in afwijking van dat lid wel toegestaan indien het Product op een zodanige wijze is verrijkt met niet van het Kadaster afkomstige gegevens dat een Product als bedoeld in het tweede lid nog slechts een ondergeschikt element is van het totaal aan aldus verkregen gegevens en bijgevolg niet zelfstandig herkenbaar te selecteren is. Bij verwerking of bewerking van het kadastrale gegevens mag de Klant de woord- en/of beeldmerken en/of de huisstijl van het Kadaster en/of Jumba niet gebruiken, overnemen e.d.
 • 8.7 In geval van inbreuk op de in dit artikel genoemde verplichtingen zal Klant als vergoeding voor de hieruit voortvloeiende schade in elk geval aan Jumba verschuldigd zijn een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van € 10.000,-- per inbreuk makende gebeurtenis, onverminderd de verplichtingen tot vergoeding van de uit de inbreuk makende gebeurtenis voorvloeiende schade indien en voor zover deze meer mocht bedragen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 9.1 De Klant ontvangt en maakt gebruik van de Producten geheel op eigen risico.
 • 9.2 Iedere aansprakelijkheid van Jumba is uitgesloten, behoudens aansprakelijkheid voor directe schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Jumba en/of haar tot de directie en/of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 • 9.3 De eventueel door Jumba te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door Klant is betaald ter zake van het door Jumba geleverde Product waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft.
 • 9.4 Jumba is nimmer aansprakelijk voor
  • - indirecte schade, van welke aard dan ook waaronder mede begrepen gevolgschade en/of
  • - immateriële schade, die Klant of een derde lijdt doordat Jumba of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
 • 9.5 Klant dient Jumba schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade, kosten, rente en/of verliezen die voortvloeien uit door Jumba ter beschikking gestelde Producten. Indien Jumba desondanks aansprakelijk mocht worden gehouden is het bepaalde in de vorige artikelleden onverminderd van toepassing. Jumba heeft alsdan voor het gehele door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten recht van regres op de Klant.
 • 9.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts-)personen van wie Jumba zich bedient bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 • 9.7 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval door verloop van 3 maanden na ontvangst van de Producten.

Artikel 10 Overmacht

 • 10.1 In geval Jumba door overmacht verhinderd wordt de Overeenkomst uit te voeren, dan wel uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft Jumba het recht voor de duur van de overmachttoestand de Overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Jumba tot enige schadevergoeding gehouden is.
 • 10.2 Onder "overmacht" wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, tengevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de Klant niet meer kan worden verlangd.

Artikel 11 Ontbinding - uitsluiting herroepingsrecht

 • 11.1 In geval van niet-, niet volledige en/of niet tijdige betaling van een opvorderbaar bedrag, niet-, niet volledige en/of niet tijdige voldoening aan enige andere verplichting uit een Overeenkomst voortvloeiend, opschorting van betaling, (aanvraag tot) surséance, (aanvraag tot) faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de Klant heeft Jumba het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Indien zich één van de in de vorige volzin genoemde situaties voordoet, zijn alle vorderingen van Jumba op de Klant in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
 • 11.2 Het is voor de Klant niet mogelijk Producten van Jumba te retourneren c.q. een beroep te doen op een herroepingsrecht, nu de Producten door hun aard niet kunnen worden teruggezonden c.q. zijn opgesteld conform de specificaties van de Klant.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle Overeenkomsten en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die met Jumba ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam, tenzij dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 13.1 Indien en voor zover op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 • 13.2 Jumba heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, door middel van een bekendmaking op de door Jumba gekozen wijze, zoals via haar website.
 • 13.3 Jumba zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met het privacy statement zoals op haar internetsite opgenomen.