Privacy

Privacybeleid

1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert Jumba B.V. je over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de website (Jumba.nl) en Apps van Jumba (hierna: ‘Jumba Applicatie’). De Jumba Applicatie richt zich onder meer op het tonen van huizen, appartementen, garages, kantoren en andere onroerend goed objecten (hierna: ‘onroerend goed object ’).

Jumba B.V. is gevestigd te Delft op het Informaticalaan 5 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64686515 (hierna: ‘Jumba’)

Door gebruik te maken van de Jumba Applicatie (bijvoorbeeld door een account aan te maken) stemt je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Jumba vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens is Jumba de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

2. Het verwerken van persoonsgegevens in uw Jumba account

2.1 Wettelijke grondslagen voor de verwerking

2.1.1 Jumba verwerkt je gegevens op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

2.1.2 Op basis van je toestemming;

2.1.3 De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij, jouw werkgever of jouw opdrachtgever partij is;

2.1.4 Op basis van het gerechtvaardigd belang van Jumba als commerciële onderneming om onze diensten aan te kunnen bieden, behalve wanneer je belangen of je grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die belangen;

2.1.5 Een wettelijke (bijvoorbeeld fiscale) verplichting;

2.2 Soort persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten in Jumba Applicatie moet u een persoonlijk account aanmaken. Voor dit account is alleen de registratie van een voornaam, achternaam en e-mailadres verplicht. In aanvulling daarop kunt u vrijwillig aanvullende (persoons)gegevens invullen: pasfoto, adres en telefoonnummer.

 • Je bent bezoeker van de Website, en op zoek naar informatie over Onroerend Goed Object(en);
 • Je bent bezoeker van de Website, en op zoek naar contact met woningeigenaren;
 • Je bent bezoeker van de Website, en op zoek naar contact met een adviseur;
 • Je verstrekt op een andere manier Persoonsgegevens aan Jumba (bijv. via het feedbackformulier of het contactformulier);

2.2.1 Jumba verwerkt enkel gegevens die rechtstreeks van je afkomstig zijn.

2.2.2 Het verstrekken van persoonsgegevens kan een noodzakelijke voorwaarde zijn om met Jumba een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Jumba mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die op Jumba rusten op grond van de gesloten of te sluiten overeenkomst.

Jumba biedt je de mogelijkheid om in te loggen met behulp van uw account bij derde partijen (bijvoorbeeld via Facebook, Google, Twitter). Door hiervan gebruik te maken wordt een aantal accountgegevens (naam, e-mailadres en geslacht) automatisch gevuld met de (persoons)gegevens die je eerder al bij deze derde partij had ingevuld. Jumba vraagt deze gegevens uitsluitend op uw verzoek op bij deze derde partij en verwerkt deze gegevens vervolgens in uw account.

2.3 De Persoonsgegevens die Jumba verwerkt via het gebruik van de Website zijn mogelijk:
 • Je voor- en achternaam;
 • Je e-mailadres;
 • Je telefoonnummer;
 • Je gezinssamenstelling;
 • Je geslacht;
 • Je titel;
 • Je IP adres;
2.4 Naast deze Persoonsgegevens is het mogelijk dat je in je contact met ons nog verdere Persoonsgegevens aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende categorieën van Persoonsgegevens: De Persoonsgegevens die Jumba verkrijgt door je gebruik van onze Website, contact met ons zoekt of anderszins met ons communiceert, al dan niet namens een onderneming.
2.5 Doeleinden van het gebruik

Jumba gebruikt de (persoons)gegevens uit uw Jumba account voor de volgende doeleinden:

2.5.1 Jumba verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je in contact te brengen met de adviseur van je keuze;
 • Om een tussen jou en Jumba gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren;
 • Om je te identificeren en met je te communiceren;
 • Om de door je gegeven review te kunnen tonen en controleren;
 • Om contact tussen jou en andere gebruikers mogelijk te maken (na toestemming van beide personen, middels opt-in of anderszins expliciete instemming);
 • Om eigen direct marketing activiteiten uit te voeren;

2.5.2 Beveiliging van uw account

Uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account.

2.5.3 Diensten in de Jumba Applicatie

De (persoons)gegevens uit uw Jumba account kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u, via de Jumba Applicatie, gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen:

 • Het per e-mail of anderzins doorsturen van een onroerend goed object naar familie, vrienden;
 • Het verzorgen van de communicatie met een makelaar; zo kunt je bijvoorbeeld via de Jumba Applicatie een brochure aanvragen, een afspraak maken voor een bezichtiging (dit kan ook zonder Jumba account maar dan dient je wel uw naam, adres en e-mailadres in te vullen) of anderszins reageren op het door de makelaar gepubliceerde onroerend goed object;
 • Het delen van uw persoonsgegevens met uw makelaar om te bevestigen dat je de eigenaar bent van het onroerend goed object;
 • Het aan je toesturen van (Jumba)statistieken met betrekking tot uw woning op de Jumba Applicatie;
 • Het delen van uw persoonsgegevens en woningen die je interessant vindt met uw makelaar (bijvoorbeeld in het kader van woningruil);
 • Het vergelijken van uw woningaanbod met dat van andere gebruikers van de Jumba Applicatie en het tonen van uw woning aan andere Jumba Applicatie gebruikers en hun makelaar (bijvoorbeeld in het kader van woningruil);
 • Het publiceren van uw beoordelingen van bijvoorbeeld makelaars of makelaarskantoren in de Jumba Applicatie. Alleen indien je hiervoor toestemming heeft gegeven, wordt uw naam en pasfoto (indien je deze heeft geüpload) getoond bij uw beoordeling op de Jumba Applicatie.

2.5.4 Email marketing

Uitsluitend indien je daarom heeft verzocht gebruikt Jumba uw e-mailadres voor het versturen van een nieuwsbrief met daarin nieuws of tips van Jumba. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij Jumba aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed en financiële dienstverlening.

2.5.5 Klantcontact

De gegevens uit uw account kunnen tevens door Jumba worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door je aangevraagde informatie.

3. Het gebruik van automatisch gegenereerde persoonsgegevens

A. Soort persoonsgegevens

Bij het gebruik van de Jumba Applicatie wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Daarnaast wordt uw gebruik van de Jumba Applicatie (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. Het IP adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen.

B. Doeleinden van het gebruik

Jumba gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Onderzoek van gebruik van de Jumba Applicatie

Jumba gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van de Jumba Applicatie voor anoniem en statistisch onderzoek. Doel hiervan is de Jumba Applicatie, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren. Bovendien kunnen met deze gegevens gerichter advertenties in de Jumba Applicatie getoond worden. Jumba gebruikt alleen anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

b) Beveiliging van de Jumba Applicatie

IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van de Jumba Applicatie te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van de Jumba Applicatie als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

4.1 Jumba geeft Persoonsgegevens mogelijk door aan derde partijen, zogenaamde ‘ontvangers’, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in dit Beleid zijn genoemd. De (categorieën van) mogelijke ontvangers van de Persoonsgegevens zijn:
4.2 Adviseurs of aanvragers van advies, op grond van specifieke toestemming voor de doorgifte;
4.3 Partijen die in onze opdracht gegevens verwerken als zogenaamde verwerkers. Het is deze verwerkers niet toegestaan gegevens voor eigen doeleinden te verwerken.
4.4 Onze auditors, juridische adviseurs, accountants en andere adviseurs, indien nodig in het kader van de uitoefening van onze gerechtvaardigde belangen dan wel een wettelijke verplichting;
4.5 Mogelijke overige ontvangers waar je expliciet of impliciet mee akkoord gaat in de uitvoering van de diensten van Jumba voor jou of de onderneming waar je voor werkt.
4.6 Naast de ontvangers zoals genoemd in artikel 4.1, is het mogelijk dat Jumba Persoonsgegevens openbaart of ontsluit in de navolgende gevallen:

4.6.1 Indien Jumba wordt betrokken in een aan- of verkoop van onderneming, in welk geval er mogelijk Persoonsgegevens worden verstrekt aan de potentiële koper en de Persoonsgegevens worden verstrekt onder dit Beleid;

4.6.2 Indien Jumba op basis van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, of om het Beleid, de algemene voorwaarden of de overeenkomst met je (of je werkgever of opdrachtgever) uit te voeren, om de rechten, eigendommen en vrijheden van Jumba of haar klanten of anderen te waarborgen, zal Jumba hier eveneens toe overgaan.

4.7 Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Jumba gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. Jumba heeft met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.
4.8 Jumba verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, danwel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting), danwel indien de gebruiker hier via Jumba uitdrukkelijk en expliciet toestemming voor geeft voor een correcte werking van de website of een onderdeel daarvan.

5. Beveiligingsmaatregelen

Jumba neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Jumba doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Jumba. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde. Deze maatregelen voldoen aan de eisen die de AVG hier aan stelt en zijn onder meer de volgende:

 • Login/wachtwoord voor de Cloud-omgeving van derden hosting partijen;
 • Versleuteling van persoonsgegevens;
 • Hashing en anomiseren van IP adressen;

6. Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de Jumba Applicatie en niet op andere websites waarvoor in de Jumba Applicatie een link wordt getoond. Als je via een hyperlink in een Jumba Applicatie terecht komt op de website van een ander, zoals een makelaar, dan geldt dit privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. Jumba adviseert je het privacybeleid van deze websites van derden goed door te nemen.

7. Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

Je kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen via uw eigen account. Je kunt Jumba te allen tijde verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

7.1 Jumba bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.
7.2 Wij verwerken je gegevens zolang als dit strikt noodzakelijk is in het kader van bovengenoemde doelen, en verwijderen deze in ieder geval na afloop van de volgende termijnen, behalve wanneer er een langere wettelijke bewaartermijn geldt:

7.2.1 Contactformulier: Persoonsgegevens verstrekt via het contactformulier op onze Website of anderszins vrijwillig aan Jumba verstrekt worden één jaar na het laatste contact met je verwijderd.

8. Overgang van overneming

Bij een verdere groei en ontwikkeling van Jumba kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal Jumba je hierover tijdig via de Jumba Applicatie informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kunt je uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Jumba richten.

9. Wijzigingen

Jumba behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen kunnen via de Jumba Applicatie of per e-mail bekend worden gemaakt. Jumba adviseert je regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kunt je uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Jumba richten.

10. Remarketing/retargeting

Retargetingbeleid

Jumba gebruikt ook trackingcookies van externe leveranciers om marketingactiviteiten te verbeteren. Dit betekent dat we je via internet advertenties blijven tonen. Zoals altijd respecteren wij uw privacy en verzamelen geen identificeerbare informatie door het gebruik van een ander remarketing-systeem van derden.

We maken gebruik van native advertentieplatforms zoals google display network, rev-content; outbrain om mensen die onze site bezoeken te retargeteren. Je kunt kiezen voor deze retargeting door een e-mail te sturen naar support@jumba.nl om je voor deze retargetingcampagnes af te melden.

De externe leveranciers, van wie we de services gebruiken, plaatsen cookies in webbrowsers om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website. Externe leveranciers, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website. Dit stelt ons in staat om speciale aanbiedingen te doen en onze diensten verder te verkopen aan diegenen die belangstelling hebben getoond voor onze service.

Hoe je zich afmeldt voor retargeting-advertenties

Als je wilt dat we Non-PII niet delen met partners, inclusief derde partijen die trackingtechnologieën gebruiken om gerichte display-advertenties op basis van dergelijke informatie te leveren, email ons op support@jumba.nl.

11. Rechten

De AVG geeft je als betrokkene, afhankelijk van de situatie en onder voorwaarden, de volgende rechten:
 • Het recht om inzage te vragen in de Persoonsgegevens;
 • Het recht om te verzoeken om de rectificatie van Persoonsgegevens;
 • Het recht om verwijdering van de Persoonsgegevens te vragen;
 • Het recht om te vragen of de verwerking beperkt kan worden;
 • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;
 • Het recht op dataportabiliteit;
 • Waar de verwerking gebaseerd is op toestemming: het recht om de toestemming op ieder moment in te trekken, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens;
11.2 In de uitvoering van deze rechten is het mogelijk dat Jumba verzoekt om specifieke aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie wordt slechts verwerkt met het doel om de genoemde rechten uit te oefenen.

12. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Jumba geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen of internationale organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”).

Jumba is een Nederlandse partij, net als veel van de partijen waarmee we samenwerken. Voor zover de derden waarmee we samenwerken de persoonsgegevens verwerken op een locatie buiten de EER doen zij dat met inachtneming van passende waarborgen, zoals modelcontract bepalingen opgesteld door de Europese Commissie of op basis van een EU-US Privacy Shield certificering.Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht! Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Jumba op te nemen.

Jumba B.V.
Informaticalaan 5
2628XE Delft
info@jumba.nl

Dit Privacybeleid is aangepast op 18 juni 2018.